Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này

Thứ Hai, ngày 18 tháng 1 năm 2016

Trong mắt em anh là tất cả


   Màu của file Raw nikon bao giờ cũng no mầu đến nỗi cần  phải giảm bớt Intensity


Thứ Tư, ngày 18 tháng 11 năm 2015